Мени
Продавница
00

Cart

ПочетнаКариера

Кариера

ALPE TEHNA - АЛПЕ ТЕХНА

КАРИЕРИ

Ако Сакате да Направите Промена, Треба да Работите во ALPE TEHNA.

ALPE TEHNA, технолошка трговска компанија која се фокусира на претворање на индустријата за после продажна опрема со онлајн купување.

Погледнете ги достапните работни места.

компанија со брз раст

Зошто да Работите во ALPE TEHNA

ALPE TEHNA - АЛПЕ ТЕХНА
Култура

Прослави, натпревари и поддршка на заедницата се само дел од активностите кои ги цениме.

ALPE TEHNA - АЛПЕ ТЕХНА
Совршено вклопување

Од веб-развој до дизајн, стратегија, маркетинг и обслужување на клиенти, сите се истакнуваме.

ALPE TEHNA - АЛПЕ ТЕХНА
Локации

Секоја област нуди избор од забава, ресторани, купување и многу искуства.

Отворени позиции

Аналитичар на залихи - Е-комерц
Одговорности
 • Анализирајте варијабилност на барањето и време на пополнување на залихите за да се одредат целни нивоа на залихи, препорачајте стратегии за пополнување, и поставете планирачки параметри за поддршка на целните нивоа на залихи во сите складишта.
 • Прегледајте барањата за пополнување според прогнозите и нивоата на залихи за да се развие план за пополнување на складишта.
 • Развивајте и одржувајте годишни, сезонски, и месечни планови за асортиман на стоки за повеќе категории на производи.
 • Моделирајте, анализирајте, и толкувајте внатрешни и надворешни податоци за залихи, податоци за конкуренти, и трендови во индустријата за да помогнете во формирање на одлуките за купување.
 • Планирајте, нарачувајте, и забрзувајте работни налози и нарачки за специфични производи за е-комерц.
 • Поддржувајте продажбите на е-комерц и решавањето на заднички нарачки.
 • Обезбедете идеи и препораки до кључните заинтересирани страни за планирање на идните сезони.
Барања
 • Диплома во областа на планирањето или финансии И 3-5 години работно искуство; (исккуство во електронска трговија е високо посакувано) И
 • Цврсто разбирање на финансиските мерки, вклучувајќи продажба, брутна маржа, обрт на залихи, процент на сервисирање на залихи, недели на залиха и како да влијае на нив
 • Искуство со планирање и бизнисското известување е предност
 • Искуство со ЕРП или DRP е задолжително (предпочитливо NetSuite)
Придобивки
 • Квалификации за учество во нашиот план за 401k соодветување на компанијата по истекување на 30 дена од вработувањето.
 • Одобрено време за лични обврски (ПТО).
 • Флексибилна сметка за здравствени трошоци и флексибилна сметка за грижа за зависниците.
 • Програм за помош на вработените.
 • Програм за реимбурсмент на школарина.
 • Попусти за вработените на додатоци за автомобилската индустрија.
Аплицирај сега
Sales Team Supervisor
Одговорности
 • Анализирајте варијабилност на потребите и време на обновување на залихите за да се одредат целни нивоа на залихи, препорачајте стратегии за обновување и поставете планерски параметри за поддршка на целните нивоа на склади во сите складишта.
 • Прегледајте барањата за обновување според прогнозата и нивоата на залиха за да развиете план за обновување за складишта.
 • Развивајте и одржувајте годишни, сезонски и месечни планови за асортиман на стоки за повеќе категории на производи.
 • Моделирајте, анализирајте и интерпретирајте интерни и екстерни податоци за залихи, податоци за конкуренти и трендови во индустријата за да ги информирате одлуките за купување.
 • Планирајте, нарачувајте и забрзувајте работни налози и нарачки за производи за одреден е-комерциски бизнис.
 • Поддршка за продажби на е-комерц и решавање на заднички нарачки.
 • Обезбедете идеи и препораки до клучните заинтересирани страни за планирање на идни сезони.
Requirements
 • Bachelor’s Degree in a planning or finance-related field AND 3-5 years of experience; (experience in eCommerce highly desired) AND
 • Solid understanding of financial measurements including sales, gross margin, inventory turn, ST%, weeks of supply and how to impact them
 • Experience with planning and business reporting applications a plus
 • Experience with an ERP or DRP is required (NetSuite preferred)
Benefits
 • Eligibility to participate in our company matching 401k plan after 30 days of employment.
 • PTO allowance.
 • Healthcare Flexible Spending Account and Dependent Care Flexible Spending Account.
 • Employee Assistance Program.
 • Tuition Reimbursement Program.
 • Employee discounts automotive aftermarket accessories.
Apply now
Sales Consultant
Responsibilities
 • Analyze demand variability and replenishment lead times to determine target inventory levels, recommend replenishment strategies, and set planning parameters to support target stocking levels at all Warehouses.
 • Review replenishment requirements against forecast and inventory levels to develop a replenishment plan for Warehouses.
 • Develop and maintain annual, seasonal, and monthly merchandise plans for multiple product categories.
 • Model, analyze, and interpret internal and external inventory data, competitor data, and industry trends to help inform purchasing decisions.
 • Plan, order, and expedite work orders and purchase orders for specific e-commerce business products.
 • Support E-Commerce sales and backorder resolution.
 • Provide insights and recommendations to key stakeholders for future season planning.
Requirements
 • Bachelor’s Degree in a planning or finance-related field AND 3-5 years of experience; (experience in eCommerce highly desired) AND
 • Solid understanding of financial measurements including sales, gross margin, inventory turn, ST%, weeks of supply and how to impact them
 • Experience with planning and business reporting applications a plus
 • Experience with an ERP or DRP is required (NetSuite preferred)
Benefits
 • Eligibility to participate in our company matching 401k plan after 30 days of employment.
 • PTO allowance.
 • Healthcare Flexible Spending Account and Dependent Care Flexible Spending Account.
 • Employee Assistance Program.
 • Tuition Reimbursement Program.
 • Employee discounts automotive aftermarket accessories.
Apply now
Customer Service Specialist
Responsibilities
 • Analyze demand variability and replenishment lead times to determine target inventory levels, recommend replenishment strategies, and set planning parameters to support target stocking levels at all Warehouses.
 • Review replenishment requirements against forecast and inventory levels to develop a replenishment plan for Warehouses.
 • Develop and maintain annual, seasonal, and monthly merchandise plans for multiple product categories.
 • Model, analyze, and interpret internal and external inventory data, competitor data, and industry trends to help inform purchasing decisions.
 • Plan, order, and expedite work orders and purchase orders for specific e-commerce business products.
 • Support E-Commerce sales and backorder resolution.
 • Provide insights and recommendations to key stakeholders for future season planning.
Requirements
 • Bachelor’s Degree in a planning or finance-related field AND 3-5 years of experience; (experience in eCommerce highly desired) AND
 • Solid understanding of financial measurements including sales, gross margin, inventory turn, ST%, weeks of supply and how to impact them
 • Experience with planning and business reporting applications a plus
 • Experience with an ERP or DRP is required (NetSuite preferred)
Benefits
 • Eligibility to participate in our company matching 401k plan after 30 days of employment.
 • PTO allowance.
 • Healthcare Flexible Spending Account and Dependent Care Flexible Spending Account.
 • Employee Assistance Program.
 • Tuition Reimbursement Program.
 • Employee discounts automotive aftermarket accessories.
Apply now
Online Category Merchandiser
Responsibilities
 • Analyze demand variability and replenishment lead times to determine target inventory levels, recommend replenishment strategies, and set planning parameters to support target stocking levels at all Warehouses.
 • Review replenishment requirements against forecast and inventory levels to develop a replenishment plan for Warehouses.
 • Develop and maintain annual, seasonal, and monthly merchandise plans for multiple product categories.
 • Model, analyze, and interpret internal and external inventory data, competitor data, and industry trends to help inform purchasing decisions.
 • Plan, order, and expedite work orders and purchase orders for specific e-commerce business products.
 • Support E-Commerce sales and backorder resolution.
 • Provide insights and recommendations to key stakeholders for future season planning.
Requirements
 • Bachelor’s Degree in a planning or finance-related field AND 3-5 years of experience; (experience in eCommerce highly desired) AND
 • Solid understanding of financial measurements including sales, gross margin, inventory turn, ST%, weeks of supply and how to impact them
 • Experience with planning and business reporting applications a plus
 • Experience with an ERP or DRP is required (NetSuite preferred)
Benefits
 • Eligibility to participate in our company matching 401k plan after 30 days of employment.
 • PTO allowance.
 • Healthcare Flexible Spending Account and Dependent Care Flexible Spending Account.
 • Employee Assistance Program.
 • Tuition Reimbursement Program.
 • Employee discounts automotive aftermarket accessories.
Apply now
Email Marketing Specialist
Responsibilities
 • Analyze demand variability and replenishment lead times to determine target inventory levels, recommend replenishment strategies, and set planning parameters to support target stocking levels at all Warehouses.
 • Review replenishment requirements against forecast and inventory levels to develop a replenishment plan for Warehouses.
 • Develop and maintain annual, seasonal, and monthly merchandise plans for multiple product categories.
 • Model, analyze, and interpret internal and external inventory data, competitor data, and industry trends to help inform purchasing decisions.
 • Plan, order, and expedite work orders and purchase orders for specific e-commerce business products.
 • Support E-Commerce sales and backorder resolution.
 • Provide insights and recommendations to key stakeholders for future season planning.
Requirements
 • Bachelor’s Degree in a planning or finance-related field AND 3-5 years of experience; (experience in eCommerce highly desired) AND
 • Solid understanding of financial measurements including sales, gross margin, inventory turn, ST%, weeks of supply and how to impact them
 • Experience with planning and business reporting applications a plus
 • Experience with an ERP or DRP is required (NetSuite preferred)
Benefits
 • Eligibility to participate in our company matching 401k plan after 30 days of employment.
 • PTO allowance.
 • Healthcare Flexible Spending Account and Dependent Care Flexible Spending Account.
 • Employee Assistance Program.
 • Tuition Reimbursement Program.
 • Employee discounts automotive aftermarket accessories.
Apply now